STATUT FUNDACJI

Statut Fundacji Wspierania Rozwoju Dzieci “TY TEŻ MOŻESZ”

Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci „TY TEŻ MOŻESZ” zwana dalej Fundacją, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez: Fundatorkę Joannę Zofię Brzeżańską, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Spaczyńską w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul.Nowowiejskiego 10/14, w dniu 03.07..2020. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Puszczykowo.

§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw rodziny.

§ 7.
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji i miejscem siedziby.

§ 8.
Czas trwania fundacji jest nieokreślony.

Cele i zasady działania Fundacji.
§ 9.
Celem działania Fundacji jest:
1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
3. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
4. Działalność charytatywna;
5. Ochrona i promocja zdrowia;
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
8. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
10. Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 10.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działanie na rzecz ochrony praw dziecka;
b) organizowanie czasu, a w szczególności pomoc rodzicom i opiekunom dzieci z rodzin zastępczych, szczególnie dotkniętych problemami rozwojowymi i wychowawczymi;
c) pomoc prawną w zakresie sprawowanej opieki na dziećmi;
d) wspólną pracę w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym.
e) podejmowanie inicjatyw społecznych i badawczych w zakresie problematyki wychowawczej w pieczy zastępczej oraz innej formie sprawowania opieki.
f) walka z wykluczeniem społecznym poprzez udostępnienie i rozwój form edukacyjno-kulturowych.
g) wspieranie i rozwój poczucia wartości i dążenia do niezależności, samodzielności w życiu dorosłym.
h) fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.
i) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
j) pozaszkolne formy edukacji;
k) pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
2. Wykonywana działalność pożytku publicznego określona w ust. 1 ma charakter
a) nieodpłatny: pkt a) – pkt k);
b) odpłatny: pkt b); pkt c); pkt j).
3. Przychód ze statutowej działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 11.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 12.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski o wartości 5.000 (pięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13.
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. odsetek bankowych.
f. wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
g. innych działań prowadzonych zgodnie ze Statutem.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.
3. Wszelkie środki pieniężne Fundacji mogą być przechowywane na jej rachunku bankowym bądź w kasie.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14.
1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 15.
1. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi w ramach Funduszy celowych podejmuje Zarząd Fundacji.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
5. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie
z ustalonym programem działania Fundacji, oraz na koszty działalności samej Fundacji.

Władze Fundacji.
§ 16.
Władzami Fundacji są:
a) Fundatorka;
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Fundatorka
§17.
Do kompetencji Fundatorki należą:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
2) zmiana statutu,
3) zmiana celów statutowych Fundacji,
4) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków.
§18.
1. Fundatorka może działać przez swego pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności .

§19.
W razie śmierci Fundatorki w jej miejsce mogą wstąpić następcy prawni.

Zarząd Fundacji.
§ 20.
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatorkę na czas nieoznaczony.
4. Fundatorka powołała Zarząd w poniższym składzie:
Joanna Zofia Brzeżańska — Prezes Zarządu,
Krzysztofa Chałupka — Członek Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorki,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.

§ 21.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należą w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
e) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
f) uchwalanie regulaminów,
g) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
j) tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
k) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji, a w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę;
l) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 22.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Fundatorka, przekazując informację ustnie, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub smsem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 23.
Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, bądź są zatrudnieni
w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Sposób Reprezentacji
§ 24.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

Połączenie z inną fundacją.
§ 25.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 26.
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.
§ 27.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra określonego w § 6.
§ 28.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 29.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zgromadzenia na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców w pieczy zastępczej do kontaktu z Fundacją

Jeśli chciałbyś wesprzeć Fundację

To wiedz, ze przychody fundacji pochodzą z różnych źródeł i możesz to zrobić na wiele sposobów:

Darowizn, spadków, zapisów

Dotacji i subwencji od osób prawnych

Zbiórek publicznych

Majątku fundacji

Odsetek i lokat bankowych

Przekaż darowiznę dla Fundacji “Ty też możesz”

Darowizny obsługuje Przelewy24

/
Przekaż darowiznęDokonując przekazania darowizny potwierdzasz zapoznanie się z polityką prywatnościregulaminem darowizn.

Formularz ma na celu wyłącznie kontakt z Fundacją. Wybierz cel wiadomości:

Adres Fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci
TY TEŻ MOŻESZ”

ul. Bolesława Chrobrego 5
62–040 Puszczykowo
Polska

Dane Fundacji

NIP 783–18-23–943
REGON 387006600
KRS 0000858995

Konto Fundacji

SWIFT/BIC: BPKOPLPW
PL 28 1020 4027 0000 1102 1626 5128

Copyright © TY TEŻ MOŻESZ 2020

Fundacja “Ty też możesz” działa na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju.

Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci “Ty Też Możesz” na terenie Polski działa w województwach: 

dolnośląskimkujawsko-pomorskimlubelskimlubuskimłódzkimmałopolskimmazowieckimopolskimpodkarpackimpodlaskimpomorskimśląskimświętokrzyskimwarmińsko-mazurskimwielkopolskimzachodniopomorskim